ข้อมูลอาจารย์

อรอนงค์ นิยมธรรม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Training for teachers with subject specialisation
  สาขา : การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 23 ส.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาพัฒนาการ
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Nursing and caring
  สาขา : พยาบาลและผดุงครรภ์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

 • 27 ต.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การวัดและประเมินผลการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ