รายละเอียด

การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / Preparation for Business Information System Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS928
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Preparation for Business Information System Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การศึกษาและคัดเลือกหัวข้อโครงงาน การวางแผนดำเนินโครงงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงาน การเขียนเอกสารโครงร่างเพื่อนำเสนอ แนวปฏิบัติการเข้ารับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 1-5 และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือของหลักสูตร ตัวอย่างจุดบกพร่องที่พบบ่อยในการจัดทำเล่มโครงงาน กรณีศึกษาการจัดทำโครงงานที่ผ่านมา แนวปฏิบัติการสอบหัวข้อ สอบความก้าวหน้า และสอบป้องกันโครงงาน รายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงงาน

รายวิชา - การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

1. แนวปฎิบัติการจัดทำโครงงาน
1.1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงงาน
1.2 การเข้ารับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

กิจกรรม :
- แนะนำรายวิชา
- อธิบายขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงงาน
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับแนวปฎิบัติการเข้ารับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และแนวทางการรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงงาน

1.3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงาน
1.4 แนวปฏิบัติการสอบข้อเสนอโครงงาน การสอบความก้าวหน้า และสอบจบโครงงาน

กิจกรรม :
- ฝึกปฏิบัติการกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงาน
- อภิปรายและซักถามแนวปฏิบัติการสอบข้อเสนอโครงงานการสอบ ความก้าวหน้า และสอบจบโครงงาน

2. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน
2.1 การศึกษาและคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม : - อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาและคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

2.2 หลักการและเหตุผลในการจัดทำหัวข้อโครงงาน

กิจกรรม : - อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลักการและเหตุผลในการจัดทำหัวข้อโครงงาน

2.3 การเขียนเอกสารโครงร่างข้อเสนอ
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการเขียนเอกสารโครงร่างข้อเสนอจากตัวอย่างกรณีศึกษา

2.4 การวางแผนดำเนินโครงงาน
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการวางแผนดำเนินโครงงาน

2.5 การนำเสนองานข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานข้อเสนอโครงงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3. การจัดทำเล่มโครงงาน
3.1 รูปแบบการพิมพ์เล่มโครงงานและการ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการจัดรูปแบบการพิมพ์เล่มโครงงานและการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือของหลักสูตร

3.2 การจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 1
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 1

3.3 การจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 2
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 2

3.4 การจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 3
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 3

3.5 การจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 4
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 4

3.6 การจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 5 
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการจัดทำเล่มโครงงานบทที่ 5 

4. กรณีศึกษาการจัดทำโครงงาน

4.1 ตัวอย่างการจัดทำเล่มโครงงาน

กิจกรรม : - นักศึกษานำเสนองานการจัดทำเล่มโครงงาน
 

4.2 จุดบกพร่องที่พบบ่อยในการจัดทำเล่มโครงงาน
กิจกรรม : - อภิปรายและซักถามเกี่ยวกับตัวอย่างจุดบกพร่องที่พบบ่อยในการจัดทำเล่มโครงงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน