ข้อมูลอาจารย์

สุพงศ์ แดงสุริยศรี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 ส.ค. 2527
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การออกแบบสถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 17 ส.ค. 2529
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การออกแบบสถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 10 พ.ค. 2533
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : ศาสตร์คอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 29 พ.ค. 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Statistics
  สาขา : สถิติประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 24 ส.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ