รายละเอียด

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพใน อุตสาหกรรมอาหาร / Quality Control and Quality Assurance in Food Industry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพใน อุตสาหกรรมอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quality Control and Quality Assurance in Food Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพใน อุตสาหกรรมอาหาร

อาจารย์ผู้สอน