รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN702 Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน เข้าร่วมใน MS Team เพื่อรับทราบข้อมูลรายวิชา

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน