ข้อมูลอาจารย์

ศกุนตลา สายใจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Agricultural Science
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : Division of Applied Life Sciences
  สถานที่ศึกษา : Kyoto University
  ประเทศ : ญี่ปุ่น

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Engineering
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : Advanced Science and Engineering
  สถานที่ศึกษา : Ritsumeikan University
  ประเทศ : ญี่ปุ่น

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : จุลชีววิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ