รายละเอียด

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ / Quantitative Analysis for Business Decision Making

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quantitative Analysis for Business Decision Making
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

การใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ เช่น เทคนิคการพยากรณ์ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบเชิงเส้น ตัวแบบพัสดุคงคลัง และตัวแบบการตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานในโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

รายวิชา - การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน