รายละเอียด

โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม / Engineering Metallurgy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Metallurgy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

รายวิชา - โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน