รายละเอียด

องค์การและการจัดการ / Organization and Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์การและการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization and Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

ศึกษาลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ประเภทของการประกอบธุรกิจหลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร การวางแผนการจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงาน

รายวิชา - องค์การและการจัดการ

อาจารย์ผู้สอน