รายละเอียด

การจำลองทางธุรกิจ / Business Simulation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA612
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจำลองทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Simulation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจำลองทางธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรม : บรรยาย/ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสำหรับการปฏิบัติธุรกิจจำลอง

องค์ประกอบแผนธุรกิจจัดทำแผนธุรกิจ

กิจกรรม : ให้แน่ละกลุ่มเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจที่เกิดจากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดจากโจทย์ที่กำหนดให้

องค์ประกอบแผนธุรกิจจัดทำแผนธุรกิจ
กิจกรรม : ให้แน่ละกลุ่มเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจที่เกิดจากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดจากโจทย์ที่กำหนดให้

ออกแบบสินค้าและคุณค่าจากนั้นทดลองผลิตและทำการปรับปรุง
กิจกรรม : ผลิตสินค้าให้มีคุณค่าตามที่ได้กำหนดไว้ ทำการพัฒนาปรับปรุงจนได้สินค้าที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า

ออกแบบสินค้าและคุณค่าจากนั้นทดลองผลิตและทำการปรับปรุง
กิจกรรม : ผลิตสินค้าให้มีคุณค่าตามที่ได้กำหนดไว้ ทำการพัฒนาปรับปรุงจนได้สินค้าที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
ทดลองจำหน่ายสินค้าที่ปรับปรุงแล้วในโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน ในวันที่
11 ธันวาคม 2562 เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ดำเนินการธุรกิจจำลอง
กิจกรรม : ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เขียนไว้ / นำเสนอแผนปฏิบัติการธุรกิจจำลองโดยให้รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา อาจารย์ให้คำปรึกษาและทำการพัฒนาแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
กิจกรรม : สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ อาจารย์สรุปผลและองค์ความรู้
ร้านค้าร่วมออกร้านในโครงการ Young Entrepreneur ep.2 Street Food ในการเรียนสัปดาห์ที่ 16 วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ผู้สอน