รายละเอียด

การประมวลผลแบบคลาวด์ / Cloud Computing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE183
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประมวลผลแบบคลาวด์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cloud Computing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การประมวลผลแบบคลาวด์

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
กิจกรรม :

การจำลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ (เวอร์ชวลไลเซชั่น)
กิจกรรม :

เมฆเก็บข้อมูล
กิจกรรม :

ระบบไฟล์แบบกระจาย
กิจกรรม :

ฐานข้อมูลแบบ NoSQL
กิจกรรม :

โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce
กิจกรรม :

ปฏิบัติการใช้บริการคลาวด์สาธารณะ
กิจกรรม :

การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการคลาวด์
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การพัฒนาบริการบนเว็บเพื่อประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรม :

Container
กิจกรรม :

Modernizing Data Lakes and Data Warehouses with GCP
กิจกรรม :

Building Batch Data Pipelines on GCP
กิจกรรม :

Building Resilient Streaming Analytics Systems on GCP
กิจกรรม :

Smart Analytics, Machine Learning, and AI on GCP
กิจกรรม :

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน