รายละเอียด

วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น / Introduction to Database and Big Data Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Database and Big Data Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ แนะนำเกี่ยวกับฐานข้อมูลสมัยใหม่ ข้อมูลขนาดใหญ่
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล Structured Query Language (SQL) - 1
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล Structured Query Language (SQL) - 2
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล SQL/NoSQL/NewSQL
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

วิวและอินเด็กซ์ (Views and Indexes) และ เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อมูล (Constraints)
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery )
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การทำความสะอาดข้อมูลและการนำข้อมูลเข้า
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การโปรแกรมแบบฝังตัว (Store Procedures and Triggers)
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

ทรานแซคชั่นและการควบคุมการทำงานพร้อมกัน
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และขยายขีดความสามารถ
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง-2

กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

แนวโน้มของเทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล, (Trends)
-IOT and Databases
1. ต่อวงจร board microcontroller ที่เชื่อมต่อ wifi ได้เข้ากับ sensor ที่กำหนด
2. setup cloud services เช่น google VM และ firebases
3. setup program เพื่อเชื่อมต่อกับ cloud
4. บันทึกและแสดงผลข้อมูลที่อยู่ใน cloud

กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย
ถามตอบ
ทำแบบฝึกหัด
ลงมือปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน