รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Section 13 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN703
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Section 13
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

     ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น ทักษะการคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในสังคมแห่งการเรียนรู้

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9600562

Line ID : thany_b

Email : thanyalak_b@rmutl.ac.th

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Section 13

อาจารย์ผู้สอน