ข้อมูลอาจารย์

ธัญญลักษณ์ บุญลือ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาการปรึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 8 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 24 ส.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยา
  สถานที่ศึกษา : Northumbia University
  ประเทศ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ