รายละเอียด

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน Section 1 / Psychology for Living and Work

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน Section 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for Living and Work
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียดและสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการทำงาน สัมพันธภาพในการทำงาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและการทำงาน เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข

    Study basic knowledge in Psychology for living; emotional management; stress and mental health; self-understanding and self-esteem, motivation to learn and work; human relation in the workplace; conflict management, and adjustment to work and live in a society happily

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9600562

Line ID : thany_b

Email : thanyalak_b@rmutl.ac.th

รายวิชา - จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน Section 1

อาจารย์ผู้สอน