รายละเอียด

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ / Computer Platform Technology

  • 7 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Platform Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โครงสร้าง ของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างหน่วยความจ าและ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่อภายนอก หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล การ จัดสรรและการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าเสมือน การจัดการ ระบบหลายโปรแกรม เครื่องจักรเสมือน การจัดการบัญชีผู้ใช้การตั้งค่าระบบ และ การบ ารุงรักษาระบบ
Study and practice about computer platform, operating system, structure of computer system, computer architecture, memory and processor structure, bus and external interface systems, data storage, allocation and management of computer resource, virtual memory, multi- programming management, virtual engine, user account management, system configuration and system maintenance.

รายวิชา - เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน