รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น / Fundamentals of Programming

 • 17 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BSCCT501
 • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Programming
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนขั้นตอนวิธีและเขียนผังงาน
องค์ประกอบของ ประโยคคําสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น
ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้ออมูลแบบอาร์เรย์ 
โครงสร้างคําสั่งแบบ ตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสร้างโปรแกรมย่อย
รวมถึงการใช้งาน โปรแกรมย่อยสําเร็จรูปจากผู้สร้างอื่น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบัติ
การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แนะนำวิชาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
พื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์

 • Arithmetic Operators
 • Relational Operators
 • Logical Operators
 • Bitwise Operators
 • Assignment Operators
 • Misc Operators

การเขียนฝังงาน(Flowgorithm)
การติดต้้งใช้โปรแกรม Visual Studio C++ / Dev C++
C++ Environment Setup

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 

ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบงานด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนฝังงานเบื้องต้น และการเครื่องเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม Flowgorithm
หลักการเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น
C++ Basic Syntax

 • Object − Objects have states and behaviors. Example: A dog has states - color, name, breed as well as behaviors - wagging, barking, eating. An object is an instance of a class.

 • Class − A class can be defined as a template/blueprint that describes the behaviors/states that object of its type support.

 • Methods − A method is basically a behavior. A class can contain many methods. It is in methods where the logics are written, data is manipulated and all the actions are executed.

 • Instance Variables − Each object has its unique set of instance variables. An object's state is created by the values assigned to these instance variables.

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง     

 

 

ชนิดของข้อมูล(Data Type) ตัวแปร(Variable Type) ค่าคงที่(Constants) และกฏการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่
C++ Keywords // Comment
ตัวดำเนินการและนิพจน์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
I/O Library Header Files

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

การเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก 
Conditions and If Statements
if
if...else.....
Switch Statements

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

การเขียนคำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
C++ Loop Types
while loop
do/while  loop
for loop

การออกจาก Loop
Break and Continue

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 

ฝึกปฏิบัติ
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบการเขียนคำสั่งเรียงลำดับ
แบบการเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก 
แบบการเขียนคำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ
C++ Arrays
เช่น
string cars[4] = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
cout << cars[0];

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรแบบมีโครงสร้าง (C++ Structures)
ตัวอย่างเช่น
// Create a structure variable called myStructure
struct {
  int myNum;
  string myString;
} myStructure;

// Assign values to members of myStructure
myStructure.myNum = 1;
myStructure.myString = "Hello World!";

// Print members of myStructure
cout << myStructure.myNum << "\n";
cout << myStructure.myString << "\n";
 

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค

สอบกลางภาค

การใช้งานตัวแปรแบบพอร์ทเตอร์(Creating Pointers)
เช่น
string food = "Pizza";  // A food variable of type string
string* ptr = &food;    // A pointer variable, with the name ptr, that stores the address of food

// Output the value of food (Pizza)
cout << food << "\n";

// Output the memory address of food (0x6dfed4)
cout << &food << "\n";

// Output the memory address of food with the pointer (0x6dfed4)
cout << ptr << "\n";

 

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันมาตรฐาน
Function
Function Parameters
Function Overloading

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

กาเขียนโปรแกรมแบบ Recursion

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรแบบมีโครงสร้าง(Data Structures) และการเขียนโปรแกรมแบบแฟ้มข้อมูล(Files)

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ประยุกต์ใช้งานการเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบข้อสงสัย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนเนื้อหา ก่อนสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน