รายละเอียด

แมลงศัตรูพืชและการควบคุม / Plant Insect Pests and Their Controls

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BSCAG111
 • ชื่อรายวิชา(TH) : แมลงศัตรูพืชและการควบคุม
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Insect Pests and Their Controls
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

 

 

page_2016072511213015052

 

 

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

 

รหัสวิชา    BSCAG111

ชื่อวิชา      แมลงศัตรูพืชและการควบคุม

Plant Insect Pests and Their Controls

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

LANNAbw

 

เอกสารรับรอง

รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

1. เป็นรายวิชาใน  R หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    o  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............... 

2. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

3. ชื่อสาขาวิชา เกษตรศาสตร์

4. รหัสวิชา BSCAG111

5. ชื่อวิชาภาษาไทย แมลงศัตรูพืชและการควบคุม

6. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Plant Insect Pests and Their Controls

 

ลงชื่อ ....................................................... รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

             (ผศ.ดร. ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ )

              วันที่........  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

 

ลงชื่อ ....................................................... คณบดี

               (รศ.ดร. สุนทร วิทยาคุณ)

              วันที่........  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

        หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                                                         1

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์                                                                       2

หมวดที่ 3   ลักษณะและการดำเนินการ                                                                        3

หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                                             4

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล                                                                  7

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                                              12

หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา                                              13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

 

หมวดที่ 1 

ข้อมูล ทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                     BSCAG111

ชื่อรายวิชาภาษาไทย          แมลงศัตรูพืชและการควบคุม                               

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ       Plant Insect Pests and Their Controls

2. จำนวนหน่วยกิต     

 2(1–3–3) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

3.2   ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผศ. ดร. มาลี ตั้งระเบียบ

ผศ. สุมาฬี พรหมรุกขชาติ

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 (ต่อเนื่อง)

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด

23 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับความสำคัญของแมลงศัตรูพืช กายวิภาคการเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง การจำแนกอันดับของแมลงแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจรวมทั้งหลักการควบคุม แมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของแมลงศัตรูพืช กายวิภาคการเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง การจำแนกอันดับของแมลงแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจรวมทั้งหลักการควบคุม แมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

15 ชั่วโมง

 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

45 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

 -   อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของพื้นที่

 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

1. คุณธรรม จริยธรรม

  1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
   1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
  1. วิธีการสอน 
  1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.3.2   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย

 

2. ความรู้

2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ

มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของแมลงศัตรูพืชที่มีผลต่อทางการเกษตร การแพร่ระบาด ลักษณะการเข้าทำลาย และการวินิจฉัย จากอาการที่ปรากฏ การคาดคะเนการระบาด การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ และสามารถนำความรู้หลายสาขามาประยุกต์ในการดำรงชีพได้

2.2 วิธีการสอน

บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี

2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning

 

3. ทักษะทางปัญญา     

3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

พัฒนาความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานความรู้ที่เรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้

3.2 วิธีการสอน

3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานการใช้นวัตกรรม และการนำเสนอผลงาน

3.2.2   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีการนำเสนอที่เหมาะสม

3.3 วิธีการประเมินผล

3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.1.1   การมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

4.2 วิธีการสอน

4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่ม

4.2.3   การนำเสนอรายงาน

4.3 วิธีการประเมินผล

4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.1.1   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

5.1.2   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล

5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5

 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน (ภาคทฤษฎี)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

หน่วยเรียนที่ 1 บทนำ รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ในไฟลั่มอาร์โทโปด้าและความจำเป็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับแมลง

1

บรรยาย ศึกษาจากวีดีทัศน์ และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

2

หน่วยเรียนที่ 2 สัณฐานวิทยาของแมลง

2.1 รูปร่างลักษณะภายนอกของแมลง

1

บรรยายและอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

3

2.1 รูปร่างลักษณะภายนอกของแมลง (ต่อ)

1

บรรยายและอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

4

2.2 รูปร่างลักษณะภายในของแมลง

1

บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

5

หน่วยเรียนที่ 3 การเจริญเติบโต พัฒนาการและ พฤติกรรมของแมลง

1

บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

6

หน่วยเรียนที่ 4 อนุกรมวิธานแมลง

1

บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

7

4.1 การจำแนกหมวดหมู่แมลง

1

บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

8

หน่วยเรียนที่ 5 แมลงศัตรูพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ

1

บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

9

สอบกลางภาค

3

 

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

10

หน่วยเรียนที่ 6 แมลงศัตรูธรรมชาติ และแมลงที่มีประโยชน์

1

บรรยาย กรณีศึกษา และอภิปราย

รศ.ดร.มาลี        ตั้งระเบียบ

รายวิชา - แมลงศัตรูพืชและการควบคุม

อาจารย์ผู้สอน