รายละเอียด

การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ / Critical and Analitical Reading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Critical and Analitical Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

อาจารย์ผู้สอน