รายละเอียด

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ / Personality Development Techniques

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01-220-009
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Personality Development Techniques
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพและการปรับตัว อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ์

รายวิชา - เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

อาจารย์ผู้สอน