รายละเอียด

การประกวดสัตว์และการตัดสิน / Animal Show and Judging

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG223
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประกวดสัตว์และการตัดสิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Animal Show and Judging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การประกวดสัตว์และการตัดสิน

อาจารย์ผู้สอน