รายละเอียด

วิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / Listening and speaking in daily life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC106_Sec.02_2/2021
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and speaking in daily life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

MS Team room code: sjq2bow

รายวิชา - วิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน