รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะชีวิต / English for life skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102_Sec44_2/2564
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for life skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าห้อง MS Team 9pb0f5a

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน