รายละเอียด

งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Basic Computer Engineering Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Computer Engineering Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ENGCE101 Basic Computer Engineering Skills (teams-BasicComEngTraining_ENG2-64_CM)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVEe0U3KuzdOmPOm09PmRumUYXM58ZndrXIELMS513yE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6870485f-72aa-414a-9339-4cd19077a0f7&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9


หรือใช้ Team Code : wnztpa3

รายวิชา - งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรหลอดไฟฟ้าและการต่อสวิตซ์แบบต่างๆ
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

ทดสอบ วงจรหลอดไฟฟ้าและการต่อสวิตซ์แบบต่างๆ
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- วงจรดิจิตอล
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้เครื่องวัด
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การออกแบบวงจรลายทองแดง
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การกัดลายทองแดง แผ่น PCB
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การกัดลายทองแดง แผ่น PCB (ต่อ)
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การเจาะและการบัดกรี
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

ทดสอบย่อย
กิจกรรม : ทดสอบย่อย

ระบบคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

ระบบคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

การประยุกต์ใช้งาน จากหัวข้อต่างๆ
กิจกรรม : ชี้แจงเงื่อนไข กำหนดปัญหา
และสาธิตตัวอย่างงาน

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน