รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต section 39 / English for Life Skills section 39

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต section 39
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills section 39
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา English for Life Skills section 39 สอนโดย อ.นภาภรณ์ ไชยรัง ให้นำรหัส 40uhhmp เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง teams-CM_GEBLC102_SEC_39_2/64_อ.นภาภรณ์ ได้เลยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต section 39

อาจารย์ผู้สอน