ข้อมูลอาจารย์

นภาภรณ์ ไชยรัง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 23 มี.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประเทศ : ไทย

 • 7 ธ.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ