รายละเอียด

การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ / Display and Exhibition Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Display and Exhibition Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - การออกแบบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

แนะนำรายวิชาเข้าสู่บทเรียน
- ประวัติความเป็นมาของการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการ
- ประเภทของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ อภิปรายหลักการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

การจัดแสดงสินค้า (Display)
- ความหมายของการจัด Display
- หลักการจัด Display
- ทฤษฎีสี และการใช้วงจรสีในการตกแต่ง
- หลักของการใช้สีในการจัดเรียงสินค้า

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ทำรายงานนำเสนอพร้อมทั้งวิเคราะห์และยกตัวอย่างประกอบ

การจัดแสดงสินค้า (Display)
- การใช้องค์ประกอบศิลป์มาใช้จัด Display
- รูปแบบการจัด Display
- การจัดเรียงสินค้า และการแบ่งกลุ่มสินค้าเพื่อง่ายต่อการจัดเรียง

กิจกรรม : - ศึกษาดูงาน Display ในห้างร้าน ด้วยตัวเอง)
- ฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์การออกแบบ Display

การจัดแสดงสินค้า (Display)
- กรณีศึกษาตัวอย่างการจัด Display ทั้งในไทยและต่างประเทศ

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติออกแบบงานจัด Display ในรูปผัง รูปด้าน ทัศนียภาพ โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

นิทรรศการแบบถาวร (Permanent Exhibition)
- ความหมายของนิทรรศการแบบถาวร
- หลักการออกแบบนิทรรศการแบบถาวร
- การออกแบบทางสัญจรในการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรม : - ศึกษาดูงานนิทรรศการแบบถาวร
- ฝึกปฏิบัติอภิปราย หลักการออกแบบนิทรรศการแบบถาวร

นิทรรศการแบบชั่วคราว (Temporary Exhibition)
- ความหมายของนิทรรศการแบบชั่วคราว
- หลักการออกแบบนิทรรศการแบบชั่วคราว
- การจัดทำหุ่นจำลอง
กิจกรรม : - ศึกษาดูงานนิทรรศการแบบชั่วคราว
- ฝึกปฏิบัติอภิปรายหลักการออกแบบนิทรรศการแบบชั่วคราว

นิทรรศการแบบหมุนเวียน (Travelling
Exhibition)
- ความหมายของนิทรรศการแบบหมุนเวียน
- หลักการออกแบบนิทรรศการแบบหมุนเวียน
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติ ออกแบบงานจัด นิทรรศการ ในรูปผัง รูปด้าน ทัศนียภาพ โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการจัดทำหุ่นจำลอง

การวางแผนในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- ข้อพิจารณาในการวางแผนการจัดนิทรรศการ
- หลักในการจัดนิทรรศการ

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติอภิปรายการวางแผนในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- งานระบบที่เกี่ยวข้องของการออกแบบนิทรรศการแบบต่างๆ
- เทคนิคการจัดแสดง ของนิทรรศการแบบต่างๆ

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ทำรายงานนำเสนอพร้อมทั้งวิเคราะห์และยกตัวอย่างประกอบ

งานกราฟฟิคกับการออกแบบ
- ความหมายของกราฟฟิค
- ประเภทของงานกราฟฟิค
- การจัดองค์ประกอบในงานกราฟฟิค
- ป้ายและกราฟฟิกในการจัดแสดง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ นำเสนอและออกแบบงานกราฟฟิค

แนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการ
- หลักการในการวาง Concept Design
- หลักการในการนำมาใช้
- หลักการในการนำเสนอ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติออกแบบแนวความคิดและนำเสนอผลงาน

การเขียนโครงการนิทรรศการ
- วัตถุประสงค์ของการจัดแสดง
- เป้าหมาย
- ติดต่อประสานงานสถานที่
- งบประมาณ
- อื่นๆ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการจัดแสดงงานนิทรรศการ ร่วมกับวิชาโครงงาน (ทำงานเป็นทีม)

การออกแบบโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติ ออกแบบนิทรรศการแสดงผลงานวิชาโครงงาน (ทำงานเป็นทีม) โดยนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

- การทำสูจิบัตรนำเสนอผลงานนิทรรศการ และแผ่นพับนำเสนอ
- การทำกราฟฟิคในการจัดนิทรรศการ และการทำสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ
กิจกรรม : ปฏิบัติงานโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา

นักศึกษานำเสนอความคืบหน้าการออกแบบ
การจัดแสดงและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดแสดง
กิจกรรม : สรุปแบบ เตรียมสถานที่จัดแสดง (ทำงานเป็นทีม) โดยนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการผลงานร่วมกับวิชาศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ปฎิบัติงาน จัดแสดงผลงาน นักศึกษา ร่วมกับวิชาศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม (ทำงานเป็นทีม)

อาจารย์ผู้สอน