รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน / Fundamental English 2 section 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 1320104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English 2 section 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

MS teams code : izrh5wj 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

อาจารย์ผู้สอน