ข้อมูลอาจารย์

เฉลิมพงค์ ทำงาน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 มี.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : พุทธศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 16 ต.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ