รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills section 11

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills section 11
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

MS teams code : 1qk5a9p 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน