รายละเอียด

การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก / Digital Logic Circuits Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Logic Circuits Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัส Team Code: bf2qkvq

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่: 099-4691454

 

รายวิชา - การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก

อาจารย์ผู้สอน