รายละเอียด

วงจรดิจิทัล / Digital Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัส Team Code: do6ags0

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่: 099-4691454

รายวิชา - วงจรดิจิทัล

อาจารย์ผู้สอน