รายละเอียด

งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล / Basic Pulse and Digital Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 301050004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Pulse and Digital Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัส Team Code: vxy3ckj

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่: 099-4691454

รายวิชา - งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล

อาจารย์ผู้สอน