รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะชีวิต / English for Life skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

j0ooibe = Team code

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน