รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางท่องเที่ยวและบริการ / English research for Tourism and Service

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH 147
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางท่องเที่ยวและบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English research for Tourism and Service
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

d30uj1x = Team code 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ผู้สอน