รายละเอียด

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103_Sec_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aU7xAxYs8vX2AZR9ICyp3STf7yCykf577kPllFn2C5BY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f776644-aae9-422a-91ae-cb415fc967e2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน