รายละเอียด

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- แนะนำเนื้อหารายวิชา กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
กิจกรรม : - แนะนำวิธีการเรียนการสอน

- แบบทดสอบก่อนเรียนด้วยการสอบปากเปล่า

หน่วยที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- ความหมาย คำนิยาม ความสำคัญ ลักษณะ ของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- การค้าระหว่างประเทศ

- ระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- สังคมในยุคโลกาภิวัตน์

- แนวโน้ม ทิศทางการลงทุน และเศรษฐกิจการค้าในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- ดูกรณีศึกษา ผ่านสื่อวีดีโอ

- ซักถามความคิดเห็น และแบ่งปันไอเดียร่วมกัน

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

- การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

- สภาพแวดล้อมการลงทุนในต่างประเทศ

- ความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

- เศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- นโยบายการค้า

- ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- ศึกษากรณีตัวอย่าง

- ซักถามและอภิปรายร่วมกัน

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ

- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความต่างทางวัฒนธรรม

- วัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ

- การจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรม

- การเจรจาต่อรอง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

- ผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- กิจกรรมกลุ่ม ระดมความเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 4 การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

- การค้า และการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

- รูปแบบ/ประเภทของการลงทุน

- กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ

- การผสมผสานความเป็นสากลกับท้องถิ่นต้นกำเนิด
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- ถาม-ตอบในชั้นเรียน

- วิเคราะห์โจทย์ตัวอย่าง

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 5 กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ

- กลยุทธ์บริหารกิจการข้ามชาติ

- กลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ของธุรกิจระหว่างประเทศ
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- วิเคราะห์กรณีศึกษา

- อภิปรายกลุ่มและนำเสนอ

- Brainstorming

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 5 กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ

- กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ

- กฎหมายการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

- กลยุทธ์การจัดการสมัยใหม่ และการปรับใช้กลยุทธ์ในระดับสากล
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- วิเคราะห์กรณีศึกษา

- อภิปรายกลุ่มและนำเสนอ

- Brainstorming

- งานมอบหมาย

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ
กิจกรรม : - แนะแนวข้อสอบ

- ซักถามข้อสงสัย

- สรุป และอภิปรายองค์ความรู้หน่วยที่ 1-5

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - แบบทดสอบกลางภาค

หน่วยที่ 6 การตลาดระหว่างประเทศ

- กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

- แนวโน้มและความน่าสนใจของการตลาดระหว่างประเทศ

- ทฤษฎีการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

- ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และตลาดทุน
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- วิเคราะห์กรณีศึกษา

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 7 การจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

- แนวคิดการจัดการองค์กร รูปแบบโครงสร้าง ของธุรกิจระหว่างประเทศ

- การควบคุมโครงสร้างการดำเนินงาน

- รูปแบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

- การจัดการคนข้ามวัฒนธรรม
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- อภิปรายกลุ่มและนำเสนอไอเดีย

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 8 ผู้นำและการสร้างทีมงานระหว่างประเทศ

- ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานข้ามชาติ

- ภาวะผู้นำกับการบริหารงานในต่างประเทศ

- ทฤษฎีความเป็นผู้นำ

- การจูงใจสำหรับผู้บริหารกิจการข้ามชาติ
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- ซักถามข้อสงสัย

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิต วัตถุดิบ และการควบคุมของธุรกิจระหว่างประเทศ

- ความสำคัญของการผลิต

- ปัจจัยของประเทศต่อการจัดการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ

- เครือข่ายและการเลือกประเทศที่เป็นฐานในการผลิต

- โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- กรณีศึกษา

- กิจกรรมกลุ่ม ระดมความเห็น และนำเสนอ

- งานมอบหมาย

หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิต วัตถุดิบ และการควบคุมของธุรกิจระหว่างประเทศ

- ปัจจัยในการควบคุม

- การกำหนดมาตรฐานการควบคุม

- การจัดการนวัตกรรมระดับสากล

- จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อประชาคมโลก
กิจกรรม : - บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ

- กรณีศึกษา

- กิจกรรมกลุ่ม ระดมความเห็น และนำเสนอ

- งานมอบหมาย

กิจกรรม/โครงการ: การจัดการธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ


- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ” โดยวิทยากรภายใน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามกำหนดการที่กำหนดเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในหน่วยเรียนที่ 3 และ หน่วยเรียนที่ 7

- สรุปความรู้ที่ได้รับ ของกิจกรรม/โครงการ ในสัปดาห์ที่ 15

- ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

กิจกรรม : - นำเสนองาน

- แนะแนวข้อสอบ

- สรุปและอภิปรายองค์ความรู้ หน่วยที่ 6-9

สอบปลายภาค
กิจกรรม : - แบบทดสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน