รายละเอียด

ศิลปะการใ้ช้ชีวิต / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใ้ช้ชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใ้ช้ชีวิต

อาจารย์ผู้สอน