ข้อมูลอาจารย์

ธวัชชัย พึ่งธรรม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : หลักสูตรและการสอน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : สังคมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 2523
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  หลักสูตร : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : โรงเรียนศิวิลัยวิทยา
  ประเทศ : ไทย

 • 2521
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  หลักสูตร : มัธยมศึกษาตอนต้น
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : โรงเรียนปรินสรอยแยล์ลวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ