รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.25 / Innovation and Technology Sec.25

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102 Sec.25
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.25
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology Sec.25
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าร่วม Ms Team เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและติดต่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.25

อาจารย์ผู้สอน