รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.21 / Innovation and Technology Sec.21

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102 Sec.21
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.21
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology Sec.21
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าร่วม Ms Team เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และติดต่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.21

อาจารย์ผู้สอน