รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.5 / Innovation and Technology Sec.5

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102 Sec.5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology Sec.5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าร่วมห้องเรียน Ms Team เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนค่ะ

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.5

อาจารย์ผู้สอน