รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.2 / Innovation and Technology Sec.2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102 Sec.2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology Sec.2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม Ms team เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งงาน และติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec.2

อาจารย์ผู้สอน