รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต_SEC7 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101_SEC_7
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต_SEC7
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFdWjV-eYKceaQWsd-uiaADhNmUfOATn8HSYLegakQuA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e87a004-86db-4f92-a94e-4a8c24d5a9ad&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ช่องทางติดต่อผู้สอน..Tel 090-3178462 สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ 8.30-17.00 น.

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต_SEC7

อาจารย์ผู้สอน