ข้อมูลอาจารย์

วิภาดา ญาณสาร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 ต.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาการปรึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ