รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต _SEC5 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101_SEC5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต _SEC5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX3bp36SHB2ajbhyz3tA1dbh3urXWboMngGoBNMZxW8I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=01ee4caf-1ef8-4c23-b70c-017ee13c2362&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ช่องทางติดต่อผู้สอน..Tel 090-3178462 สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ 8.30-17.00 น.

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต _SEC5

อาจารย์ผู้สอน