รายละเอียด

จิตวิทยาองค์การ_SEC1 / Organizational Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13062005_SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาองค์การ_SEC1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organizational Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiHenCxaSk_fYwj4R_N0uDq324cETnVAiL6LCIJBOE5w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a008a3a-a353-45e8-bf28-895b2dca9eba&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ช่องทางติดต่อผู้สอน..Tel 090-3178462 สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ 8.30-17.00 น.

รายวิชา - จิตวิทยาองค์การ_SEC1

อาจารย์ผู้สอน