รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา   GEBLC201_Sec_16_2/64 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส 97ymn4o เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC201_Sec_16_2/64

หากมีข้อสงสัย โทร 0869111673

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน