ข้อมูลอาจารย์

วิภาวรรณ ปลัดคุณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 ก.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Journalism and reporting
  สาขา : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 5 พ.ย. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Journalism and reporting
  สาขา : บรรณารักษศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ