รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / Report Writing and Library Usge

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01210001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usge
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01210001_Sec_2_2/64 สอนโดยอาจารย์วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส qix4lqv   เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_01210001_Sec_2_2/64

หากมีข้อสงสัย โทร 0869111673

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

อาจารย์ผู้สอน